Table Manners and Dining Etiquettes

มารยาทบนโต๊ะอาหาร

   Watch Promo

Table Manners and dining etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร

คุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมคะ ได้รับเชิญไปทานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในโรงแรมหรือภัตตาคารระดับ 5 ดาว แต่รู้สึกประหม่า ทำตัวไม่ถูก หากคุณไม่คุ้นเคยกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตะวันตก คุณอาจรู้สึกขาดความมั่นใจ และหากคุณเป็นตัวแทนขององค์กร มารยาทบนโต๊ะอาหารของคุณ อาจสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณ หลักสูตร Table Manners and dining etiquettes มารยาทบนโต๊ะอาหาร โดย Engvolution ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในการทานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในครั้งต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้

1. เข้าใจถึงความสําคัญและความจำเป็นในเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร

2. ทราบลำดับของการรับประทานอาหาร

3. เรียนรู้วิธีของการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนโต๊ะอาหาร

4. เพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจในการทานอาหารในชีวิตประจำวัน และงานเลี้ยงต่าง ๆ แบบตะวันตก

6. มารยาทในการทานอาหารของชาติต่าง ๆ จีนและญี่ปุ่น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านมารยาทบนโต๊ะอาหารมาก่อน

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารองค์กรที่จำเป็นต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่สง่างาม
  • พนักงานในองค์กรที่จำเป็นต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่งดงาม
  • ทีมดูแลการขายและดูแลลูกค้าที่จำเป็นต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ดี
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือโครงการที่จำเป็นต้องมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่โดดเด่น
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในมารยาทบนโต๊ะอาหารที่น่าประทับใจ


Your Instructor


อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์
อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์

อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์ มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร การบริหารการตลาดในธุรกิจการบิน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ศิลปะในการต้อนรับและการบริการ ศิลปะการต้อนรับที่ดี ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารความขัดแย้งและการจัดการข้อร้องเรียน การแต่งกายและการวางตัวในที่ประชุม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างปรเทศ มากกว่า30 ปี ความรู้ที่ถ่ายทอด จึงไม่เป็นเพียงทฤษฎี แต่มีกระบวนการ ที่สามารถปฏิบัติตามง่าย ๆ ทำได้จริง


Get started now!